V souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR"), a článků 6 a 11 organického zákona 3/2018 ze dne 5. prosince 2018 o ochraně osobních údajů a zaručení digitálních práv (dále jen "LOPDGDD"), který upravuje právo na informace při shromažďování údajů, vás informujeme o následujícím:

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek je:

 • Zodpovědný: EURO CAR PARTS IRELAND LTD
 • CIF: IE4530227U
 • Adresa: 24/26 CITY QUAY DUBLIN 2 D02 NY19
 • Webová doména: eurovts.com

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete nám poslat e-mail na následující adresu kontaktní formulář.

Správce údajů předává osobní údaje Grup Eina Digital S.L., jako zpracovatel údajů pro účely zpracování na webových stránkách eurovts.com.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Osobní údaje, které můžeme shromažďovat, jsou následující:

 • Jméno a příjmení.
 • Telefonní číslo.
 • E-mailová adresa.
 • Uživatelské jméno a heslo.
 • Jakékoli další informace nebo údaje, které se s námi rozhodnete sdílet.

K čemu vaše údaje zpracováváme?

EURO CAR PARTS IRELAND LTD může zpracovávat osobní údaje registrovaných uživatelů za účelem:

 • Kontaktovat uživatele, kteří o to požádají prostřednictvím webového formuláře.
 • Správa přístupu registrovaných uživatelů do soukromé oblasti.
 • Zasílání obchodních sdělení, technických bulletinů nebo zpravodajů.

Proč data používáme?

Zpracování údajů registrovaných uživatelů je založeno na následujícím právním základě:

 • Uzavření smlouvy o poskytování služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b) RGPD): údaje registrovaného uživatele (uživatelské jméno a heslo) jsou zpracovávány na základě smlouvy o poskytování služeb.
 • Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR): pro kontaktování, pokud o to uživatel požádá prostřednictvím webového formuláře, a pro použití některých souborů cookie.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Zpracování údajů pro popsané účely bude probíhat po dobu nezbytnou pro splnění účelu jejich shromažďování, jakož i pro splnění právních povinností vyplývajících ze zpracování údajů. Aniž je dotčeno zachování nezbytné pro formulaci, uplatnění nebo obhajobu případných nároků a/nebo kdykoli to povolují platné právní předpisy.

EURO CAR PARTS IRELAND LTD se zavazuje ukončit zpracování osobních údajů po uplynutí doby uchovávání a řádně je zablokovat v našich databázích.

Sdílíme vaše údaje s třetími stranami?

Obecně, EURO CAR PARTS IRELAND LTD nepředává osobní údaje třetím stranám, s výjimkou situací, kdy je to vyžadováno zákonem nebo kdy je služba zadána externě pro běžný provoz společnosti a/nebo webových stránek.

Dodavatelé, které využíváme pro provoz webových stránek, jsou:

 • Použitý poskytovatel hostingu je Amazon Web Services (AWS), nacházející se v EU (Irsko).
 • Poskytovatelem služby zasílání obchodních e-mailů, technických bulletinů nebo zpravodajů je Acrelia nebo Mailchimp.
 • Grup Eina Digital S.L., vlastník webové domény.

EURO CAR PARTS IRELAND LTD usiluje o zajištění bezpečnosti osobních údajů při jejich odesílání mimo společnost a zajišťuje, aby poskytovatelé služeb třetích stran dodržovali důvěrnost a měli zavedena vhodná opatření na ochranu osobních údajů. Tyto třetí strany jsou povinny zajistit, aby s informacemi bylo nakládáno v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Kromě toho může být v některých případech zákonem vyžadováno, aby byly osobní údaje poskytnuty veřejným orgánům nebo jiným stranám, ale pouze v rozsahu nezbytném pro splnění těchto zákonných povinností.

Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

Svá sdělení můžete adresovat a uplatnit svá práva zasláním e-mailu na následující adresu kontaktní formulář.

Máte následující práva:

 • Právo na přístup: můžete požádat o informace o osobních údajích, které o vás máme.
 • Právo na opravu: můžete oznámit jakoukoli změnu svých osobních údajů.
 • Právo na výmaz a právo být zapomenut: můžete požádat o vymazání svých osobních údajů po jejich zablokování.
 • Právo na omezení zpracování: zahrnuje omezení zpracování osobních údajů.
 • Právo vznést námitku: můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním svých údajů vznesením námitky proti dalšímu zpracování.

V některých případech může být vaše žádost zamítnuta, pokud požadujete vymazání údajů nezbytných pro splnění zákonných povinností nebo pokud neprokážete svou totožnost.

Kromě toho můžete v případě stížnosti na zpracování svých údajů podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jaká bezpečnostní opatření používáme k ochraně vašich osobních údajů?

EURO CAR PARTS IRELAND LTD přijala zákonem požadovanou úroveň zabezpečení ochrany osobních údajů a snaží se zavést takové další technické prostředky nebo opatření, které jsou v jejím dosahu, aby zabránila ztrátě, zneužití, změně, neoprávněnému přístupu a krádeži poskytnutých osobních údajů.

Lze zásady ochrany osobních údajů změnit?

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly aktualizovány ke dni 08/02/2021. Doporučujeme pravidelně kontrolovat zásady ochrany osobních údajů.