Overeenkomstig de bepalingen van art. 13 en 14 van VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: "GDPR"), en artikelen 6 en 11 van de organieke wet 3/2018, van 5 december, over de bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten (hierna "LOPDGDD"), die het recht op informatie regelt bij het verzamelen van gegevens, informeren wij u over het volgende:

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die via de website worden verzameld, is:

 • Verantwoordelijk: EURO CAR PARTS IRELAND LTD
 • BTW-NUMMER: IE4530227U
 • Adres: 24/26 CITY QUAY DUBLIN 2 D02 NY19
 • Webdomein: eurovts.com

Indien u contact met ons wenst op te nemen, kunt u ons een e-mail sturen naar het volgende adres contactformulier.

De voor de verwerking verantwoordelijke geeft persoonsgegevens door aan Grup Eina Digital S.L., in zijn hoedanigheid van gegevensverwerker met het oog op de verwerking in de website eurovts.com.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen zijn de volgende:

 • Naam en achternaam.
 • Telefoonnummer.
 • E-mail adres.
 • Gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Alle andere informatie of gegevens die u met ons wenst te delen.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

EURO CAR PARTS IRELAND LTD kan de persoonsgegevens van geregistreerde gebruikers verwerken met het oog op:

 • Contact opnemen met gebruikers die daarom verzoeken via het webformulier.
 • Beheer van de toegang van geregistreerde gebruikers tot het privégedeelte.
 • Commerciële mededelingen, technische bulletins of nieuwsbrieven te versturen.

Waarom gebruiken we de gegevens?

De verwerking van de gegevens van geregistreerde gebruikers is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslag:

 • Uitvoering van het contract voor de levering van diensten (art. 6.1.b) GDPR): de geregistreerde gebruikersgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) worden verwerkt op basis van het dienstencontract.
 • Toestemming (Art. 6.1.a) GDPR): voor contact wanneer de gebruiker daarom verzoekt via het webformulier, alsmede voor het gebruik van bepaalde cookies.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De verwerking van de gegevens voor de beschreven doeleinden zal worden gehandhaafd gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, alsmede om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die uit de verwerking van de gegevens voortvloeien. Onverminderd de instandhouding die noodzakelijk is voor de formulering, uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen en/of indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

EURO CAR PARTS IRELAND LTD zich ertoe verbindt de verwerking van persoonsgegevens aan het einde van de bewaringstermijn stop te zetten en de gegevens in onze databanken naar behoren te blokkeren.

Delen wij uw gegevens met derden?

In het algemeen, EURO CAR PARTS IRELAND LTD zal geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, behalve in die situaties waarin dat wettelijk verplicht is of wanneer een dienst is uitbesteed voor de normale werking van het bedrijf en/of de website.

De leveranciers die wij gebruiken voor de werking van de website zijn:

 • De gebruikte hostingprovider is Amazon Web Services (AWS), gevestigd in EU (Ierland).
 • De aanbieder van de dienst voor het verzenden van commerciële e-mails, technische bulletins of nieuwsbrieven is Acrelia of Mailchimp.
 • Grup Eina Digital S.L., eigenaar van het website domein.

EURO CAR PARTS IRELAND LTD tracht de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen wanneer deze naar buiten het bedrijf worden verzonden, en zorgt ervoor dat externe dienstverleners de vertrouwelijkheid respecteren en passende maatregelen hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen. Deze derden zijn verplicht ervoor te zorgen dat de informatie wordt behandeld in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming.

Daarnaast kunnen persoonsgegevens in sommige gevallen bij wet verplicht worden meegedeeld aan overheidsinstanties of andere partijen, maar alleen voor zover dat nodig is om aan dergelijke wettelijke verplichtingen te voldoen.

Welke rechten hebt u en hoe kunt u ze uitoefenen?

U kunt uw mededelingen richten en uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres contactformulier.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht van toegang: kunt u informatie opvragen over de persoonsgegevens die wij over u hebben.
 • Recht op correctie: u kunt eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens melden.
 • Recht om te worden gewist en het recht om te worden vergeten: u kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens nadat deze zijn geblokkeerd.
 • Recht om verwerking te beperken: de beperking van de verwerking van persoonsgegevens inhoudt.
 • Recht van verzet: u kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken door bezwaar te maken tegen verdere verwerking.

In sommige gevallen kan uw verzoek worden geweigerd indien u verzoekt om verwijdering van gegevens die noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of indien u uw identiteit niet aantoont.

Bovendien kunt u, indien u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens, een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Welke veiligheidsmaatregelen nemen wij om uw persoonsgegevens te beschermen?

EURO CAR PARTS IRELAND LTD de wettelijk vereiste veiligheidsniveaus voor de bescherming van persoonsgegevens heeft vastgesteld en zich inspant om die extra technische middelen of maatregelen te installeren die binnen haar bereik liggen om het verlies, het misbruik, de wijziging, de ongeoorloofde toegang en de diefstal van de verstrekte persoonsgegevens te voorkomen.

Kan het privacybeleid worden gewijzigd?

Dit privacybeleid is bijgewerkt per 08/02/2021. Wij raden u aan het privacybeleid regelmatig door te nemen.